چگونگی ثبت اختراع و مراحل آن

 

هر اختراعی دو حق را برای مخترع دارد  این حق ها به شکل : یکی حق اخلاقی که تا همیشه برای مخترع  باقی می ماند و دومی حق مادی آن است، که محدود است و در قانون ما بر حسب مخترع، 5، 10 ، 15 یا 20 سال می باشد.

در ادامه ، به بررسی مدارک مورد نیاز جهت ثبت اختراع، و مراحل ثبت آن به طور کامل می پردازیم.

مدرک لازم جهت ثبت اختراع به شرح زیر می باشد :

۱.  اظهارنامه اختراع ( 3 نسخه )

وفق ماده 2 آیین نامه ی اجرایی قانون ثبت اختراعات،ثبت اختراع مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت می باشد. اظهارنامه اختراع شامل اوراق بهادار است و باید این فرم مخصوص را از واحد فروش اوراق بهادار واقع در اداره کل ثبت شرکت ها فراهم شده و به زبان فارسی و بدون هیچ قلم خوردگی و پاره گی تنظیم شود. اگر اسناد ضمیمه اظهارنامه و سایر اسناد مربوط،به زبانی غیر از  زبان فارسی باشد،ارائه اصل مدارک مورد نیاز به همراه ترجمه عادی کامل آن ها ضروری می باشد. چنانچه ترجمه کامل این مدارک برای متقاضی میسر نباشد،می تواند خلاصه آن ها را به فارسی ضمیمه نماید.مرجع ثبت در صورت نیاز می تواند در جریان بررسی اظهارنامه،ترجمه رسمی مدارک مربوطه را مطالبه کند.اگر اصطلاحات فناوری و علمی به کار رفته در اسناد مذکور،معادل فارسی نداشته باشند،ذکر همان اصطلاحات کافی می‌باشد.

در تنظیم و تسلیم اظهارنامه موارد زیر بایستی رعایت شود:

الف- نام و سایر اطلاعات لازم در خصوص متقاضی، مخترع و نماینده قانونی او ، در صورت وجود و عنوان اختراع در اظهارنامه قید گردد.

ب-در مواقعی که متقاضی شخص مخترع نیست،مدارک جهت اثبات سمت قانونی وی همراه اظهارنامه رائه شود

ج- ادعای لازم در اظهارنامه، گویا و مختصر بوده و با توصیف همراه باشد.

2- توصیف اختراع ( 3 نسخه )

خلاصه توصیف اختراع باید مستقیماَ زمینه ی فنی ای که اختراع به آن تعلق دارد را تعیین کند تا در جستجوی سوابق اختراع ادعایی مورد استفاده قرار گیرد.در خلاصه اختراع  نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

1-با عنوان اختراع شروع شود و شامل بر 70 تا 200 کلمه باشد.

2-مشکل فنی،اساس راه حل ارائه شده برای آن و کاربرد یا کاربردهای اصلی اختراع را بیان کند

3-در صورت نیاز، مشتمل بر فرمول های شیمیایی یا معادلات ریاضی باشد تا براساس آن ها ویژگی های اختراع به بهترین شکل بیان گردد.

4-چنانچه برای توضیح اختراع ارجاع به نقشه های ارجاع دهنده به هر یک از نقشه ها در داخل پرانتز ذکر شود.

5-عدم بیان ارزش و مزایای اختراع

چنانچه نقشه ها،نمودارها و جداول،بخشی از ضمیمه اظهارنامه اختراع باشند در ترسیم آن ها باید به نکات زیر دقت شود:

1-در یک روی صفحه کاغذ با دوام و در قطع A4، با خطوط پر رنگ و یکدست مشکی و غیررنگی کشیده شده و ترجیحاَ در رسم آن ها از ابزارهای فنی نقشه کشی استفاده شود و حداکثر حاشیه اوراق به ترتیب از بالا5/2 سانتی متر از چپ 5/1 سانتی متر،از راست 5/2 سانتی متر و از پایین 1 سانتی متر باشد.

2-وضوح و شفافیت نقشه ها به نحوی باشد که امکان تکثیر یا تصویر برداری آن میسر شود.

3-تمام عناصر نقشه یا نمودار دارای مقیاس یکسان باشد مگر آنکه برای فهم اختراع،برجسته نمودن بخش خاصی از نقشه و یا نمودار ضروری باشد.

4-تا حدامکان به صورت عمودی در صفحه قرار گیرد.

5-اعداد،حروف و نشانه ها به طور روشن ذکر شده و خوانا باشند.

6-شامل نشانه هایی باشد که در توصیف بتوان به آن ها ارجاع داد.

7-صفحات باید به ترتیب شماره گذاری شده و ترجیحاَ نشان دهنده ی شماره آن صفحه از کل صفحات باشد.

8-هیچ توضیحی نباید روی نقشه ها وجود داشته باشد مگر در مورد جداول و نمودارها.

9-در صورتی که هر یک از نقشه ها،نمودارها و جداول در بیش از یک صفحه باشد،کل صفحات باید بدون حذف بخشی از آن ها،شامل نشانه هایی مستقل از شماره صفحات باشد به نحوی که ارتباط و تمامیت قسمت ها را با یکدیگر روشن سازد.

چنانچه در اظهارنامه،توصیف،خلاصه توصیف،ادعا یا ادعاها و نقشه ها،به واحدهای اندازه گیری وزن و حرارت،انرژی،نور،صدا،مغناطیس و از این قبیل امور اشاره شده باشد،از قواعد متعارف باید استفاده شود.

سایر ضمایم اظهارنامه،به جز نقشه،نمودار و جدول،باید روی کاغذ دارای قطع A4 درج و نکات ذیل در مورد آن ها مراعات گردد.

3- ادعا یا ادعاهای اختراع

مطابق ماده 11 ادعای اختراع باید عناصر اختراعی را که حمایت از آن درخواست شده درچهارچوب مشخصه فنی تعیین کند .هر اختراع می تواند مشتمل بر یک یا چند ادعا باشد.ادعا یا ادعا ها باید صریح و منجز بوده و  دارای شرایط ذیل باشد:

الف) معقول بودن تعداد آنها.

ب ) فراتر از اطلاعات افشا شده نباشد.

ج ) بیان ویژگی های فنی مثبت

4-خلاصه ای از توصیف اختراع

وفق مواد 13و14 خلاصه مشتمل بر 70 تا 200 کلمه و فقط برای بیان اطلاعات اختراع و درصورت لزوم مشتمل بر فرمول شیمیایی یا معادلات ریاضی باشد.

5- نقشه یا نقشه ها در صورت لزوم

مراحل ثبت اختراع چیست ؟

1-  وارد شدن به سایت  اداره کل مالکیت صنعتی  به نشانی http://iripo.ssaa.ir  و ورود به بخش ثبت اظهارنامه

مراحل ثبت اظهارنامه در سامانه :

_ پذیرفتن تعهد نامه جهت رعایت مواد قانونی.

_ انتخاب نوع اظهارنامه

_ وارد کردن اطلاعات اظهارنامه

( مالک اظهارنامه کسی است که اختراع به نام او و با تقاضای او ثبت می گردد که می تواند شخصی حقیقی یا حقوقی باشد.

نماینده قانونی:

نماینده ی قانونی که می تواند صاحب امضاء شرکت، وکیل دادگستری، دفتر حقوقی و نماینده قانونی معرفی نشده  باشد. اگر متقاضی، نماینده قانونی یا وکیل نداشته باشد گزینه مرحله بعد را باید انتخاب نماید و مشخصات مالک درج شود اگر دارای وکیل دادگستری باشد اطلاعات آن وکیل. دفاتر حقوقی نیز به عنوان نماینده قانونی به حساب می آید

*دریافت کننده ابلاغ:

دریافت کننده ی ابلاغ،که شخصی حقوقی یا یکی از مالکین  یا یکی از نمایندگان قانونی می تواند باشد

*مشخصات مخترع:

مشخصات شخص مخترع لازم است که الزاما باید شخص حقیقی باشد و در صورتی که نمی خواهد نام او در گواهی نامه اختراع قید شود باید کتباَ نامه ی عدم قید نام مخترع را ضمیمه گردد.

*عنوان و خلاصه ی اختراع :

قید عنوان اختراع ضروری می باشدکه باید نو آورانه، تکنیکی و مختصر باشد.

*ادعای حق تقدم:

ادعای حق تقدم،توسط اشخاصی  که اختراع خود را در قلمرو یکی از اعضای کنوانسیون پاریس ثبت کرده اند پر می شود.

2_بارگذاری ضمائم.

3_ بازبینی اطلاعات و ضمائم.

مشاهده ی خلاصه ای از اطلاعات وارد شده و تأیید در صورت صحیح بودن آنها.

4_ پرداخت هزینه و دریافت شماره اظهارنامه.

پرداخت هزینه ها به شکل  اینترنتی و به صورت آنلاین دریافت می شود.(البته برای مالکین ایرانی)در صورتی که اظهارنامه صحیح و قانونی تشخیص داده شود اختراع در دفتر مخصوصی با قید مشخصات زیر خواهد بود:

1. شماره ثبت

2. شماره دفتر اظهارنامه

3. تاریخ وصول اظهارنامه

4. مشخصات کامل تسلیم کننده اظهارنامه

5. مشخصات وکیل درخواست کننده اختراع اگر اختراع توسط وکیل درخواست ثبت شده باشد.

6. موضوع اختراع

7. مدت اعتبار ورقه اختراع

8. شماره ثبت و مدت اعتبار اختراع در خارجه

9. تاریخ ثبت اختراع

10 . امضای رییس شعبه ثبت علایم تجاری و اختراعات

11. امضای درخواست کننده ثبت اختراع یا نماینده او

اداره مالکیت صنعتی بعد از ثبت اختراع می بایست  :

الف – در خصوص ثبت اختراع یک نوبت آگهی منتشر کند.

ب- گواهینامه ثبت اختراع را صادر کند.

ج- رونوشت گواهینامه ثبت اختراع را بایگانی شود

د- به درخواست دارنده گواهینامه اختراع ، تغییراتی را در مضمون و نقشه های اختراع، به منظور تعیین حدود حمایت اعطاء شده انجام دهد.

مدت اعتبار ورقه اختراع از تاریخ تسلیم اظهارنامه محسوب می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با مشاوران ما در ارتباط باشید .

در پایان صمیمانه از همراهیتان سپاس گزاریم امیدواریم مطالعه این مطالب برایتان سودمند بوده باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با مشاورین ما  در موسسه حقوقی آرکا تماس بگیرید:

021-57731

021-57768333

 

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − = 16

Call Now Buttonمشاوره رایگان 02157731