اظهارنامه طرح صنعتی

اظهارنامه ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرج ثبت است. مواد 22 قانون مصوب 1386 و مواد 67، 68، 69، 70 و ... آئین­نامه در رابطه با اظهارنامه ثبت طرح صنعتی است. همانطور که در ماده 68 آئین­نامه آمده است، اظهارنامه ثبت طرح صنعتی باید در دو نسخه و.

امور دارایی، کد بیمه و اظهارنامه

تشکیل پرونده دارایی و کد اقتصادی هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی جهت فعالیت اقتصادی خود باید در اداره مالیات حوزه مربوطه تشکیل پرونده نماید؛ بدین جهت ابتدا باید تعیین حوزه صورت گرفته و سپس به آن مراجعه نمود و مدارک مورد نیاز را تحویل مسئول مربوطه نمایند. در.
Call Now Buttonمشاوره رایگان 02157731