امور دارایی، کد بیمه و اظهارنامه

تشکیل پرونده دارایی و کد اقتصادی هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی جهت فعالیت اقتصادی خود باید در اداره مالیات حوزه مربوطه تشکیل پرونده نماید؛ بدین جهت ابتدا باید تعیین حوزه صورت گرفته و سپس به آن مراجعه نمود و مدارک مورد نیاز را تحویل مسئول مربوطه نمایند. در.
Call Now Buttonمشاوره رایگان 02157731