نحوه تصحیح اشتباهات در اظهارنامه

- تصحیح اشتباهات در اظهارنامه با توجه به ماده 56 قانون مصوب 1386، اداره مالکیت صنعتی مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه یا نسخه برداری، اشتباه اداری، اشتباه در اظهارنامه و یا اشتباه در هر یک از ثبت­ های انجام شده طبق این قانون یا آئین­نامه اجرائی را تصحیح کند..
Call Now Buttonمشاوره رایگان 02157731