مجمع عمومی عادی در شرکتهای با مسئولیت محدود

تصمیمات راجع به تعیین اعضای هیئت مدیره باید به اکثریت لاقل نصف سرمایه اتخاذ شود،اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجدداً دعوت شوند، در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. یعنی اگر اکثریت.

مجمع عمومی فوق العاده در شرکتهای سهامی خاص

 در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید حاضر باشند،اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ثبت تغییرات و صورتجلسه

تغییرات و صورتجلسه چیست؟ مشخصات کلیه شرکت‌ها اعم از اسامی اعضا ، سمت‌ها ، آدرس و.... در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت می‌رسد و جهت اطلاع عموم آگهی آن در رونامه رسمی چاپ می‌گردد . در صورت بروز هر گونه تغییر در مشخصات شرکت به طور مثال اگر عضوی خارج.
Call Now Buttonمشاوره رایگان 02157731