ضرورت شرط جدید یا اصیل بودن طرح یا شرط توأمان آنها

ضرورت شرط جدید یا اصیل بودن طرح یا شرط توأمان آنها در اینکه در ماده 21 قانون مصوب 1386، برای ثبت طرح صنعتی وجود دو شرط جدید و اصیل بودن ضرورت دارد یا اینکه تنها یکی از آن دو برای ثبت طرح صنعتی کفایت دارد، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود.
Call Now Buttonمشاوره رایگان 02157731