مجمع عمومی فوق العاده در شرکتهای با مسئولیت محدود

اگر شرکت با مسئولیت محدود بخواهد تغییری در مواد اساسنامه بدهد که شامل تغییر نام شرکت،تغییر موضوع فعالیت،تغییر آدرس،افزایش یا کاهش سرمایه،افزایش یا کاهش تعداد مدیران،نقل و انتقال سهم الشرکه است،باید یا کلیه شرکاء حضور داشته باشند یا باید دو شرط وجود داشته باشد: ۱)اکثریت تعداد شرکا(بیش از نیمی از.
Call Now Buttonمشاوره رایگان 02157731